KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady współpracy

Formy współdziałania przedszkola z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci:
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci z ich rodzicami (przynajmniej 5 spotkań w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego),
 • dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców organizowane w okresie około rekrutacyjnym,
 • zebrania ogólne i grupowe,
 • imprezy w ogrodzie i uroczystości przedszkolne,
 • spotkania ze specjalistami – indywidualne, grupowe,
 • spotkania, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami,
 • warsztaty, wykłady specjalistów.

Dla rodziców stwarzamy  warunki do prezentowania swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań oraz możliwości obserwowania swojego dziecka na forum grupy rówieśniczej. Jest to bardzo dobra okazja do swobodnych rozmów z nauczycielkami o dziecku – po takich spotkaniach jest zawsze czas, by przekazać ważne informacje, podjąć wspólne ustalenia dotyczące postępowania wobec dziecka.

Czas poświęcony dzieciom i doświadczenie, jakie zdobywają wszyscy uczestnicy zajęć otwartych przynosi wiele korzyści wszystkim uczestnikom popołudniowych spotkań.

Rada Rodziców

W przedszkolu działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w której określa w szczególności:

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli grupowych
Zadania rady rodziców:
 • występuje do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, których wydatkowanie określa regulamin,
 • podejmuje uchwały w ramach swoich kompetencji.
Do kompetencji rady rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

Z funduszu rady rodziców finansowane są wszystkie akcje i działania, które służą bezpośrednio dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola.