KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Misja Przedszkola

• Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

• Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

• Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.

• Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

• Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Zadania przedszkola
 • Dążymy, aby nasi absolwenci zgodnie z zaleceniami podstawy programowej po ukończeniu edukacji przedszkolnej osiągnęli następujące umiejętności:

 • W SFERZE ZDROWOTNEJ:
  -wykazywali się aktywnością i sprawnością ruchową;
  -znali różne dyscypliny sportowe;
  -znali znaczenie codziennej gimnastyki i znali ćwiczenia gimnastyczne;
  -mieli dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni;
  -mieli dobrą koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
  -mieli wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
  -potrafili poruszać się na drodze z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
  -wiedzieli, co oznacza "zdrowy styl życia";
  -znali piramidę zdrowego żywienia i potrafili zdrowo się odżywiać;
  -mieli świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;
  -dbali o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia;

 • W SFERZE EMOCJONALNEJ:
  -informowali o swoich potrzebach;
  -rozpoznawali i szanowali potrzeby innych;
  -nazywali uczucia, wyrażali je w formie werbalnej i niewerbalnej;
  -radzili sobie w sytuacjach trudnych;
  -świadomie podejmowali działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie;
  -potrafili dokonywać wyborów i odpowiadać za skutki podjętych działań;
  -byli świadomi własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji;

 • W SFERZE KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH:
  -znali i rozumieli swoje prawa i prawa innych;
  -przestrzegali obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie;
  -szanowali wspólne dobro;
  -stosowali formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach;
  -samodzielnie nawiązywali kontakty z rówieśnikami;
  -współdziałali w grupie rówieśniczej;
  -potrafili dokonać autoprezentacji;
  -chętnie i aktywnie uczestniczyli w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne, twórcze i badawcze;
  -rozwiązywali sytuacje konfliktowe drogą dyskusji i negocjacji;
  -dostrzegali i szanowali wartości uznawane społecznie- prawda, dobro, piękno;
  -jasno wyrażali swoje poglądy;
  -byli asertywni;

 • W SFERZE KONTAKTÓW ZE ŚWIATEM:
  -znali nazwę i symbole narodowe swojego kraju i krajów będących w UE;
  -posiadali wiedzę z zakresu historii i dnia dzisiejszego swojego miasta, kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu i kraju;
  -byli wrażliwi na piękno i bogactwo otaczającego świata;
  -rozpoznawali i nazywali ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne;
  -dostrzegali i rozumieli współzależności - równowaga biologiczna;
  -samodzielnie obserwowali, badali i eksperymentowali w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej- jasno precyzowali swoje doświadczenia;
  -znali zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody, świadomie podejmowali działania na rzecz środowiska i jego ochrony;

 • W SFERZE UMYSŁOWEJ:
  -potrafili porozumiewać się w języku polskim i angielskim;
  -posiadali bogaty zasób słownictwa, przekazywali swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny;
  -poprawnie i komunikatywnie wypowiadali się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażali życzenia, pytania, własne sądy i oceny;
  -dokonywali analizy i syntezy, porównywali, klasyfikowali na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym;
  -posiadali zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów;
  -dokonywali operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, liczyli w zakresie własnych możliwości, wyznaczali wyniki dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci;
  -klasyfikowali przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech;
  -określali i porównywali cechy jakościowe i ilościowe, formułowali wnioski, dostrzegali regularności czasowe, jakościowe i ilościowe;
  -prawidłowo posługiwali się narzędziami pisarskimi i plastycznymi, kreślili w miarę płynne i ciągłe kształty na płaszczyźnie i w przestrzeni;
  -odwzorowywali i odtwarzali kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu;
  -wykorzystywali zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, byli kreatywni i twórczy;
  -chętnie podejmowali nowe zadania i doprowadzali je do końca.