Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zamierzenia

Rekrutacja do przedszkola na rok 2015/2016


I HARMONOGRAM REKRUTACJI

W roku szkolnym 2015/2016 rodzice dzieci urodzonych w latach 2010-2012 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola:
• w okresie od 27 lutego do 6 marca składają do dyrektora przedszkola pisemne potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku 2015/2016,
• dyrektor przedszkola wprowadza do systemu dane dziecka i przekazuje (na życzenie )rodzicom hasło dostępu do elektronicznego konta dziecka w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.

2. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola:
• od 9 marca do 23 marca rodzic będzie mógł na stronie internetowej Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl zapoznać się z oferta edukacyjną przedszkoli i założyć konto użytkownika oraz wypełnić formularz wniosku o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola, we wniosku należy podać również zgodnie z preferencjami listę wybranych dodatkowo przedszkoli publicznych. (można wybrać dowolna ilość przedszkoli).Rodzice dokonując wyboru w preferowanej kolejności, na pierwszym miejscu umieszczają przedszkole, którego wybór jest dla nich najważniejszy.
• od 9 marca do 23 marca wydrukowany z systemu lub wypełniony ręcznie formularz składają w przedszkolu wskazanym jako pierwsze na liście wybranych placówek czyli w tzw. przedszkolu pierwszego wyboru (w przypadku braku możliwości samodzielnego skorzystania z elektronicznego systemu, dane dziecka wprowadza do systemu dyrektor przedszkola pierwszego wyboru),
• 27 kwietnia od godz. 13.00 sprawdzenie w systemie lub w przedszkolu, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia,
• od 27 kwietnia od godz. 13.00 do 5 maja rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia pisemnie potwierdzają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, wolę zapisu dziecka,
• 7 maja od godz. 13.00 sprawdzają w systemie lub w przedszkolu, czy dziecko zostało przyjęte,
PROCEDURA OWŁOWAWCZA
• od 7 maja do 8 czerwca, po opublikowaniu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
• W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
• Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI
• 8 czerwca od godz. 16.00 opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
• od 8 czerwca od godz. 16.00 do 14 czerwca uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.
• od 8 czerwca od godz. 16.00 do 15 czerwca złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu
• od 22 czerwca od godz. 13.00 do 24 czerwca opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych a rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia pisemnie potwierdzają w przedszkolu, wolę zapisu dziecka,
• 25 czerwca do godz.13.00 opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

II KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI

Elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu dzieci do przedszkoli uwzględnia obecnie obowiązujące ustawowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkoli wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 3 stycznia 2014r, poz.7)
1. W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 obowiązują:
• ¬kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.
• kryteria ustalone przez Radę m. st. Warszawy ( Uchwała nr IV/55/2015) tzw. kryteria samorządowe.

2. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
3. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.
4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

260

2.

Niepełnosprawność kandydata

260

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

260

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

260

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

260

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

260

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

260

 

Kryteria samorządowe

1.

Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania

130

2.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

64

3.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

32

4.

Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

24

4.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

8

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka
przy czym:

  1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.) - 1 pkt;
  2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

  od 0 do 1 pkt,


  DOKUMENTY ,KTÓRE RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
  DOŁĄCZAJA DO WNIOSKU:
  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
  • 1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. (Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
  2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
  • 3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. (Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
  4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).


  Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:
  1. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie;
  2. Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia;
  3. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta
  4. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  5. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
  6. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
  7. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
  8. Kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
  9. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
  Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  III ZASADY REKRUTACJI

  Uwaga rodzice!!!
  Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Podobnie jak w roku ubiegłym, rekrutacja do przedszkoli samorządowych na rok 2015/2016 będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisu. Instrukcja obsługi systemu zostanie udostępniona przed rozpoczęciem rekrutacji.
  System elektronicznej ewidencji podań gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola oraz dotyczy dzieci zamieszkałych w Warszawie

  Zasady ogólne
  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2010),zamieszkałe w Warszawie.
  • Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, jeżeli przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami.
  • Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
  w harmonogramie.
  • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.


  Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2014/2015
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).
  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli

  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
  • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
  • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
  • Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.
  • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go
  w przedszkolu pierwszego wyboru.
  • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola.
  • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/ oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) .

  • Wypełniony wniosek:
  • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
  • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.
  • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego w każdym przedszkolu wskazanej na liście preferencji.
  • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
  • Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka,
  • O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
  • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
  • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.
  • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.
  • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
  • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
  Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane
  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

  Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

  • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.
  • Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika.
  • Rodzice układając listę wybranych przedszkoli, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

  • w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne
  lub
  • w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Wypełniony wniosek rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.
  • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji prowadzącej oddziały integracyjne.
  • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
  • Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor przedszkola.