Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opłaty

 

Opłata za pobyt poza realizacją podstawy programowej:

 

1. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć 

 

godzina - 1 zł. (po godz. 13.00) 

 

2. Jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu.

 

opłata za ostatnią godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie

 

do czasu faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu,

 

(nr konta 70 1030 1508 0000 0005 5051 9011) 

 

 

 

3. Wyżywienie:

 

- stawka dzienna 10,00zł ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) x ilość dni  roboczych w danym miesiącu,

 

- stawka dzienna 8,00zł ( śniadanie, II śniadanie, obiad,)x ilość dni  roboczych w danym miesiącu, 

 

(nr konta 51 1030 1508 0000 0005 5051 9062 ) 

 

 

 

4. Zasady organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu określa ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty:  

 

- w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych odbywają się zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej , tańca ludowego dla wszystkich dzieci i języka  angielskiego oraz religii  dla 5-latków

 

 

 

5. Rada Rodziców - opłata ustalana przez rodziców,

 

 

 

6. Ubezpieczenie NNW -płatne raz w roku we wrześniu.

 

Opłata za pobyt poza realizacją podstawy programowej:
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.  Zwrot za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku zgłoszenia absencji do godz. 9.00 danego dnia.

 

Kancelaria przedszkola czynna jest codziennie w godzinach od 8:00-14:00, w poniedziałki i środy do godziny 17:00.

 

 
 

ZWOLNIENIA Z OPŁAT
Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o obniżenie lub całkowite zwolnienie z opłaty stałej w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
Zawarte w nowej uchwale Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 roku regulacje prawne powielają dotychczasowe przepisy określające, iż:

 

a) bezpłatnie z przedszkoli korzystają:

 

·        dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 

·        wychowankowie rodzinnych domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy,

 

·        wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m.st. Warszawy,

 

·        dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,

 

c) z 50% ulgi w opłacie korzystają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 

d) z 25% ulgi w opłacie korzystają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych:

 

·        przedszkoli na terenie m.st. Warszawy,

 

·        punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy,

 

·        zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy,

 

·        żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,

 

·        dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

 

 Zgodnie z art.8  ust 2  ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r poz.827 ze zmianami) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego starający się o obniżenie lub zwolnienie z opłaty stałej zobowiązani są złożyć do dyrektora przedszkola do dnia 10-tego każdego miesiąca 

 

 

 

Wniosek :
- o uzyskaniu  dochodów w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku (zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło)  wraz z informacją o ilości dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców oraz liczbie osób w rodzinie.