Przedszkole nr 113

Oddziały

Grupa I – „Motylki” Grupa wiekowa 3 i 4-latki

Dzieci najmłodsze uczą się poprzez zabawę i taką formę przyjmują tworzone i wykorzystywane sytuacje edukacyjne.

Kształtujemy  nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne oraz uczymy  zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. Aby umożliwić dziecku rozwijanie umiejętności poprzez działanie, tworzymy  warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka i umożliwianie mu udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.

Grupa II - "Żuczki "Grupa wiekowa  3 i 4-latki

Budzimy zaciekawienie dzieci otaczającym go światem.

Sytuacje edukacyjne w formie zabawy  to prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania, to organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam), a także  tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dzieci i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia.

Grupa III - "Biedronki" Grupa wiekowa 5-latki

Uczymy i wychowujemy dzieci  przez tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.

Już na tym etapie edukacji przekazujemy dzieciom elementy wiedzy o zdrowym stylu życia i uczymy je oceniać zachowania służące i zagrażające zdrowiu.

W przedszkolu uczymy również dzieci poznawania rzeczywistości przyrodniczej, technicznej i społeczno-kulturowej. Dzieje się to poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, manipulowanie oraz przekształcanie przedmiotów, a przez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznawanie dzieł kultury.

Grupa IV - "Pszczółki" Grupa wiekowa 5 i 6-latki

Wspieramy samodzielne działania dzieci, pomagając im w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań, umożliwieniu im poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań.

Budujemy  system wartości - to wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda, miłość, piękno poprzez przekaz osobowy nauczyciela oraz tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości. Jest to również realizowane poprzez wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i  oceny zachowań innych oraz pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz w podejmowaniu próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska..

Grupa V - "Mróweczki" Grupa wiekowa 5 i 6-latki

Ważnym zagadnieniem jest odnajdywanie swojego miejsca w i grupie rówieśniczej, które odbywa się to m.in. przez uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań, a także wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

Pracujemy tak aby  umożliwić dzieciom odkrywanie znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny oraz nabywanie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym. W trakcie zajęć i zabaw tworzone są okazje do wymiany informacji, uczą się dyskutowania i dochodzenia, do kompromisu.Uczymy  dzieci sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bez używania przemocy.

Dzieci pod okiem nauczyciela opracowują, "kodeks właściwego postępowania".