Przedszkole nr 113

Rozkład dnia

RANEK

6.30 - 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, przebywanie wszystkich w jednej z sal. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów wszystkich przybyłych dzieci.

7.30 - 8.20 Zabawy integrujące grupę w tym: zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne w kącikach zainteresowań. Prowadzenie działań wspomagających rozwój dziecka w tym ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji oraz tworzenie okazji do wymiany informacji oraz czas na rozmowy indywidualne z dziećmi.

8.20 - 8.30 Zabawy i ćwiczenia poranne np. projektowanie, organizowanie ćwiczeń przez dzieci do wybranej sekwencji melodycznej.

8.30 - 8.40 Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8.40 - 9.00 Śniadanie.

9.00 - 10.15 Realizacja zadań edukacyjnych zgodnych z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia grupowe, zespołowe i indywidualne, zajęcia z religii.

ZAJĘCIA PLANOWE dla całej grupy:

  • zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci: podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy, wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych;
  • zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone- w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się, koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci;
  • zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci- realizowane w ciągu dnia;
  • sytuacje edukacyjne- zajęcia ze wsparciem nauczyciela;
  • karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka), samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela;
  • zabawy z językiem angielskim;
  • aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramowym, ruchowym, muzycznym.

10.30 - 10.45 Witaminka. Spożywanie soków, owoców i warzyw.

10.45 - 11.45 Spacery, zabawy dowolne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym lub w sali (przy niepogodzie). Wycieczki, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze jako forma tworzenia okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych.

11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

12.00 - 12.30 Obiad.

12.30 - 14.00 Profilaktyka stomatologiczna, odpoczynek po obiedzie: kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, czas na relaksacje, zajęcia ponadprogramowe.

14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku: czynności samoobsługowe; pełnienie dyżurów.

14.30 - 14.45 Podwieczorek.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14.45 -16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości w tym: słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ew. słuchanie czytanych fragmentów książek), zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe i ćwiczenia słownikowe. Praca wyrównawcza i  indywidualna z dziećmi. Zabawy w kącikach zainteresowań, prace porządkowe. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Rozmowy indywidualne, podsumowanie dnia, czynności porządkowe.

16.00 -17.30 Zabawy dowolne w grupach łączonych służące realizacji pomysłów wszystkich dzieci. Rozchodzenie się dzieci.