Przedszkole nr 113

Misja Przedszkola

• Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

• Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

• Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.

• Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

• Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Zadania przedszkola
 • Dążymy, aby nasi absolwenci zgodnie z zaleceniami podstawy programowej po ukończeniu edukacji przedszkolnej osiągnęli następujące umiejętności:

 • W SFERZE ZDROWOTNEJ:
  -wykazywali się aktywnością i sprawnością ruchową;
  -znali różne dyscypliny sportowe;
  -znali znaczenie codziennej gimnastyki i znali ćwiczenia gimnastyczne;
  -mieli dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni;
  -mieli dobrą koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
  -mieli wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
  -potrafili poruszać się na drodze z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
  -wiedzieli, co oznacza "zdrowy styl życia";
  -znali piramidę zdrowego żywienia i potrafili zdrowo się odżywiać;
  -mieli świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;
  -dbali o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia;

 • W SFERZE EMOCJONALNEJ:
  -informowali o swoich potrzebach;
  -rozpoznawali i szanowali potrzeby innych;
  -nazywali uczucia, wyrażali je w formie werbalnej i niewerbalnej;
  -radzili sobie w sytuacjach trudnych;
  -świadomie podejmowali działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie;
  -potrafili dokonywać wyborów i odpowiadać za skutki podjętych działań;
  -byli świadomi własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji;

 • W SFERZE KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH:
  -znali i rozumieli swoje prawa i prawa innych;
  -przestrzegali obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie;
  -szanowali wspólne dobro;
  -stosowali formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach;
  -samodzielnie nawiązywali kontakty z rówieśnikami;
  -współdziałali w grupie rówieśniczej;
  -potrafili dokonać autoprezentacji;
  -chętnie i aktywnie uczestniczyli w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne, twórcze i badawcze;
  -rozwiązywali sytuacje konfliktowe drogą dyskusji i negocjacji;
  -dostrzegali i szanowali wartości uznawane społecznie- prawda, dobro, piękno;
  -jasno wyrażali swoje poglądy;
  -byli asertywni;

 • W SFERZE KONTAKTÓW ZE ŚWIATEM:
  -znali nazwę i symbole narodowe swojego kraju i krajów będących w UE;
  -posiadali wiedzę z zakresu historii i dnia dzisiejszego swojego miasta, kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu i kraju;
  -byli wrażliwi na piękno i bogactwo otaczającego świata;
  -rozpoznawali i nazywali ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne;
  -dostrzegali i rozumieli współzależności - równowaga biologiczna;
  -samodzielnie obserwowali, badali i eksperymentowali w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej- jasno precyzowali swoje doświadczenia;
  -znali zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody, świadomie podejmowali działania na rzecz środowiska i jego ochrony;

 • W SFERZE UMYSŁOWEJ:
  -potrafili porozumiewać się w języku polskim i angielskim;
  -posiadali bogaty zasób słownictwa, przekazywali swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny;
  -poprawnie i komunikatywnie wypowiadali się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażali życzenia, pytania, własne sądy i oceny;
  -dokonywali analizy i syntezy, porównywali, klasyfikowali na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym;
  -posiadali zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów;
  -dokonywali operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, liczyli w zakresie własnych możliwości, wyznaczali wyniki dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci;
  -klasyfikowali przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech;
  -określali i porównywali cechy jakościowe i ilościowe, formułowali wnioski, dostrzegali regularności czasowe, jakościowe i ilościowe;
  -prawidłowo posługiwali się narzędziami pisarskimi i plastycznymi, kreślili w miarę płynne i ciągłe kształty na płaszczyźnie i w przestrzeni;
  -odwzorowywali i odtwarzali kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu;
  -wykorzystywali zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, byli kreatywni i twórczy;
  -chętnie podejmowali nowe zadania i doprowadzali je do końca.